Ispis

Trošarine na alkohol

POSTUPAK IZDAVANJA ODOBRENJA
ZA OSLOBOĐENJE OD TROŠARINA ZA ALKOHOL
U Narodnim novinama broj 83 iz 2009. objavljen je Zakon o trošarinama koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2010.
Odredbama ovog Zakona uvedene su obveze plaćanja trošarina na određene proizvode, između ostalog i na alkohol.
Međutim , navedenim Zakonom u članku 47 propisano je i oslobođenje od trošarine. Istim člankom a u stavku 1. točki 4. i točki 10. određuje se da se trošarina na plaća za alkohol koji se koristi za proizvodnju lijekova i ako se koristi u medicinske između ostalog i u ljekarnama.


Kako ljekarne koriste alkohol za izradu lijeka –galenski i magistralni pripravci (Zakonu o lijekovima NN 71/07, 45/09, definicija galenskog i magistralnog pripravka) te izdaju alkohol u medicinske svrhe (Zakon o ljekarništvu NN121/03 definicija ljekarničke djelatnosti) mogu biti oslobođene plaćanja trošarine na alkohol.
Kako bi ljekarne ishodile odobrenje za oslobođenje od plaćanja trošarine za alkohol potrebno je postupiti prema članku 26. Pravilnika o trošarinama (NN 1/10).

podnijeti pisani zahtjev u dva primjerka za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika alkohola, carinarnici nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva (ne postoji propisani obrazac)
 
Takav zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke:
 
1. podatke o podnositelju zahtjeva i to: naziv ljekarne/ljekarničke ustanove, sjedište i adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB);
2. ime i identifikacijski podaci odgovornog magistra farmacije u ljekarni, odnosno imena i identifikacijski podaci magistara farmacije odgovornih u ljekarničkim jedinicama/podružnicama u ljekarničkoj ustanovi,
3. podatak o lokaciji ljekarne odnosno ljekarničke jedinice/podružnice u kojima će se koristiti, izdavati odnosno prodavati alkohol
4. detaljan opis djelatnosti za koju se nabavlja alkohol;
 
- definicija ljekarničke djelatnosti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 
- što obuhvaća ljekarnička djelatnost po Zakonu o ljekarništvu
- početak rada ljekarne –Rješenje MZ i SS
- Rješenjem se potvrđuje da ljekarna ispunjava minimalne uvjete prostora, opreme i kadra određene Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i radnika, a sukladno tome :
- ljekarna treba imati laboratorij za izradu galenskih i magistralnim pripravaka s odgovarajućom opremom
- ljekarna treba imati prostor ili odgovarajući metalni ormar za čuvanje lakohlapivih tvari ( alkohol)
- ljekarna treba voditi obvezne knjige između ostalog i Knjiga analiza (upisuje se datum primitka, broj dostavnice , naziv isporučitelja , kontrolni broj i količina zaprimljene tvari te postupak i rezultat analize zaprimljene tvari i potpis odgovorne osobe) te Laboratorijski dnevnik ( upisuje se receptura galenskog i magistralnog pripravka odnosno količina utrošenih tvari za izradu pripravka)
- ljekarne su u mogućnosti u svakom trenutku napraviti evidenciju izdanih količina lijekova ili tvari ( alkohol) za zadani vremenski period jer su informatički opremljene
 
5. količinu alkohola po vrsti i trgovačkom nazivu a prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci;
 
(kombinirana nomenklatura za alkohol je KN 2207 )
 
6. podatke o planiranoj količini proizvoda (galenskih i magistralnih pripravaka) za koje se koristi alkohol, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci;
7. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja alkohola za obavljanje djelatnosti npr. Laboratorijski dnevnik
8. podatke o opremi potrebnoj za djelatnosti ljekarne u pogledu utvrđivanja količina te korištenja alkohola (potrebno samo navesti opremu);
9. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubitci ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju alkohola,( zapisnik o kalu, lomu i rastepu)
 
 
Uz tako popunjeni zahtjev, odgovorna osoba u ljekarni/ljekarničkoj ustanovi prilaže sljedeće dokaze:
 
1. izjavu podnositelja zahtjeva da nad ljekarnom/ljekarničkom ustanovom nije započet postupak stečaja;
2. Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o početku rada ljekarne odnosno ljekarničkih jedinica/podružnica ljekarničke ustanove
 
Na zahtjev nadležne carinarnice podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.
Odobrenje za oslobođenje od trošarine za alkohol izdaje se na neodređeno vrijeme, ali količina alkohola koja se nabavlja za potrebe ljekarni utvrđuje se samo na 12 mjeseci.
Ljekarna odnosno ljekarnička ustanova mora voditi odgovarajuću evidenciju o otpremljenim i primljenim količinama alkohola na način da se za svaku ljekarničku jedinicu vode podaci o:
1. primljenim količinama trošarinskih proizvoda (alkohola) iz trošarinskih skladišta, te iz uvoza;
2. nabavljenim količinama alkohola s plaćenom trošarinom;
3. korištenim količinama alkohola za namjenu izrade galenskih i magistralnih pripravaka
4. stanju zaliha alkohola;
5. referentnim brojevima svakog primljenog PTD (pratećeg trošarinskog dokumenta).
 
Ljekarna odnosno ljekarnička ustanova mora voditi evidenciju na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha alkohola prema vrsti i trgovačkom nazivu odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz kombinirane nomenklature carinske tarife.
Ljekarna odnosno ljekarnička ustanova može sama izabrati oblik i način vođenja evidencije, s tim da navedeni podaci moraju biti sadržani i da ga treba odobriti nadležna carinarnica.
Ljekarna odnosno ljekarnička ustanova mora čuvati evidencije u ljekarni odnosno svakoj ljekarničkoj jedinici/podružnici).
Nadležna carinarnica može u bilo kojem trenutku zatražiti od ljekarne odnosno ljekarničke ustanove uvid u evidenciju, te popis zaliha alkohola u ljekarni odnosno ljekarničkoj jedinici/podružnici.
 
 
Prema gore navedenom ljekarna odnosno ljekarnička ustanova može i prije nego li je dobila odobrenje za oslobođenje od plaćanja trošarine, nabavljati, za potrebe svoje registrirane djelatnosti, alkohol bez plaćanja trošarine, pod uvjetima da dobavljaču podnese:
 
1. pisanu narudžbu s izjavom da će nabavljene količine trošarinskih proizvoda koristiti isključivo za namjene navedene u zahtjevu za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda podnesenom nadležnoj carinarnici,
2. preslik zaprimljenog i ovjerenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda od strane nadležne carinarnice.
 
Dobavljač ljekarni, odnosno ljekarničkoj ustanovi obvezan je na izdanom računu upisati klauzulu da su trošarinski proizvodi otpremljeni bez obračunate trošarine, s pozivom na broj i datum zahtjeva za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, ovjerenog od strane nadležne carinarnice, te uz uvjet bezgotovinskog plaćanja.
Ako ljekarna odnosno ljekarnička ustanova ne ishodi odobrenje do 31. ožujka 2010. godine, nadležna carinarnica će rješenjem utvrditi trošarinu i kamate na trošarinske proizvoda koje je nabavio bez plaćanja trošarine.
 
CARINANARNICE RH
Ljekarna odnosno ljekarnička ustanova koja do 31. siječnja 2010. godine podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda (alkohola) smatrat će se da je danom podnošenja zahtjeva zaprimljenog i ovjerenog od strane nadležne carinarnice postala privremeni nositelj svih prava i obveza koje Zakon propisuje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.
Ljekarna odnosno ljekarnička ustanova također je obvezna paralelno uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja trošarine za alkohol jednokratno podnijeti zahtjev za upis u registar trošarinskih obveznika.
Obrazac za prijavu nalazi se u Pravilniku o trošarinama (NN 1/10) pod Prilog 4.
Takav se zahtjev podnosi nadležnoj carinarnici prema sjedištu ljekarne odnosno ljekarničke ustanove.
 
Prema navedenom Pravilniku odgovorne osobe u ljekarni odnosno u ljekarničkoj ustanovi su obvezne:

 

IZVOR:HLJK